Xin trợ giúp về code Amibroker

Discussion in 'Amibroker, Metatrader, MetaStock, TradeStation &' started by dungkhdt, Nov 5, 2015.

 1. phieudu

  phieudu New Member

  Joined:
  Oct 29, 2018
  Messages:
  5
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  mình cũng tìm suốt trong đấy mà ko thấy, search tìm trên mạng cũng ko thấy bài viết nào nói nên mới hỏi mọi người
   
 2. Tin

  Tin Well-Known Member

  Joined:
  Jul 9, 2016
  Messages:
  213
  Likes Received:
  420
  Trophy Points:
  63
  em muốn học code Ami từ vỡ lòng. Các bác có thể share kinh nghiệm hoặc tài liệu để em có thể biết bắt đầu từ đâu được không?
   
 3. wisebull

  wisebull Well-Known Member

  Joined:
  Nov 8, 2011
  Messages:
  107
  Likes Received:
  336
  Trophy Points:
  63
  Chào cả nhà!
  Mình có lưu cái Ichimoku code như này, mà sao nó ko work, có bác nào chỉnh sửa dùm với, cám ơn nhiều!
  //|-----------------------------------------------------------------------------------------

  //|PatternExplorer.com - Ichimoku Chart

  //|Copyright © 2007, PatternExplorer.com

  //|http://www.PatternExplorer.com

  //|e-mail: support@PatternExplorer.com

  //|-----------------------------------------------------------------------------------------

  FormulaName = "PE - Ichimoku Chart";


  SetChartOptions(0,chartShowDates|chartShowArrows|chartLogarithmic|chartWrapTitle);

  #pragma nocache

  #include_once <\PEInc\PatternExplorer_f0.afl>

  #include_once"C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formulas\PatternExplorer\#Defaults & Mods\PE - Defaults.afl"

  #include_once"C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formulas\PatternExplorer\#Defaults & Mods\PE - Mods.afl"

  /*******************************************************************************************/

  AddCustomCodeBeforePE();

  /*******************************************************************************************/

  AddAlertParam(def_AudioAlert,def_EmailAlert,def_BarComplete);

  /*******************************************************************************************/

  _SECTION_BEGIN("Main Parameters");

  p1 = Param("Turning Line",9,5,20,1);//also known as Kijun Sen

  p2 = Param("Standard Line",26,5,40,1);//also known as Tenkan Sen

  p3 = Param("Delayed Line",26,0,40,1);//also known as Chikou Span

  p4 = Param("Cloud F-Bars",26,0,40,1);//also known as Chikou Span

  _SECTION_END();

  /*******************************************************************************************/

  _SECTION_BEGIN("Buy and Sell Signals");

  Strategy = ParamList("Strategy", List1 = "1: Tenkan Sen/Kijun Sen Cross");//,2: ,3: ,4: ,5: ",0);

  MinStrength = ParamList("Min Signal Strength", List2 = "1 - Weak,2 - Mid,3 - Strong,4 - Only best",2);

  for( i=0; i<10; i++) {if( StrExtract(List1, i) == Strategy ) SelectedStrategy = i+1; }

  for( i=0; i<10; i++) {if( StrExtract(List2, i) == MinStrength ) SelectedMinStrength = i+1; }

  BuyShape = Param("Buy Shape Typ",def_BuyShape,0,50,1);

  SellShape = Param("Sell Shape Typ",def_SellShape,0,50,2);

  Buyshapecolor = ParamColor("Buy Shape Color",def_BuyShapeColor);

  Sellshapecolor = ParamColor("Sell Shape Color",def_SellShapeColor);

  _SECTION_END();

  /*******************************************************************************************/

  _SECTION_BEGIN("Styles");

  TLstyle = ParamStyle("Turning Line",styleThick);

  SLstyle = ParamStyle("Standard Line",styleThick);

  DLstyle = ParamStyle("Delayed Line",styleThick|styleNoTitle);

  _SECTION_END();

  /*******************************************************************************************/

  GraphZOrder = 0;

  AddICHIMOKU2(p1,p2,p3,p4);

  HSB = 0;

  /*******************************************************************************************/

  if(HSB)

  {

  _SECTION_BEGIN("Cloud 1");

  Hue = Param("Hue",90,0,255,1);

  Saturation = Param("Saturation",255,0,255,1);

  Brightness = Param("Brightness",60,0,255,1);

  Cloud1color = ColorHSB(Hue,Saturation,Brightness);

  _SECTION_END();


  _SECTION_BEGIN("Cloud 2");

  Hue = Param("Hue",0,0,255,1);

  Saturation = Param("Saturation",180,0,255,1);

  Brightness = Param("Brightness",125,0,255,1);

  Cloud2color = ColorHSB(Hue,Saturation,Brightness);

  _SECTION_END();

  }

  else

  {

  _SECTION_BEGIN("Colors");

  TLcolor = ParamColor("Turning Line",def_Color3);

  SLcolor = ParamColor("Standard Line",def_StandardLine);

  DLcolor = ParamColor("Delayed Line",colorGrey50);

  Cloud1color = ParamColor("Cloud 1",def_Cloud1color);

  Cloud2color = ParamColor("Cloud 2",def_Cloud2color);

  _SECTION_END();

  }

  /*******************************************************************************************/

  #include_once <\PEInc\PatternExplorer_1.afl>

  GraphZOrder = 0;

  /*******************************************************************************************/

  //Strategy 1: Tenkan Sen/Kijun Sen Cross

  MinTLSL = Min(TL,SL); MaxTLSL = Max(TL,SL);

  BuyPositionTLSL_1 = IIf(MinTLSL > CloudHigh,3, IIf(MinTLSL > CloudLow AND MaxTLSL < CloudHigh,2,1));

  SellPositionTLSL_1 = IIf(MaxTLSL < CloudLow,3, IIf(MinTLSL > CloudLow AND MaxTLSL < CloudHigh,2,1));

  BuyStrength_1 = BuyPositionTLSL_1+IIf(RDL,1,-1);

  SellStrength_1 = SellPositionTLSL_1+IIf(FDL,1,-1);

  Buy_1 = Cross(TL,SL) AND BuyStrength_1 >= SelectedMinStrength;

  Sell_1 = Cross(SL,TL) AND SellStrength_1 >= SelectedMinStrength;

  Strength_1 = IIf(Buy_1,BuyStrength_1,IIf(Sell_1,SellStrength_1,0));

  Interpretation = "\n"+"Strategy = " + "\n"+Strategy + "\n\n";

  BuyInterpretation1 =

  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 3,"The cross happend above the cloud, this is a strong signal and gives 3 ranking points.",

  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 2,"The cross happend inside the cloud, this is a mid signal and gives 2 ranking points.",

  WriteIf(BuyPositionTLSL_1 == 1,"The cross happend below the cloud, this is a weak signal and gives 1 ranking point.","")));

  BuyInterpretation1 = BuyInterpretation1 +

  WriteIf(BuyStrength_1 == BuyPositionTLSL_1+1,"\n\nDelayed line is above past close. This shows rising prices and gives 1 ranking point.",

  WriteIf(BuyStrength_1 == BuyPositionTLSL_1-1,"\n\nDelayed line is below past close. This shows falling prices and gives -1 ranking point.",""));


  SellInterpretation1 =

  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 3,"The cross happend below the cloud, this is a strong signal and gives 3 ranking points.",

  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 2,"The cross happend inside the cloud, this is a mid signal and gives 2 ranking points.",

  WriteIf(SellPositionTLSL_1 == 1,"The cross happend above the cloud, this is a weak signal and gives 1 ranking point.","")));

  SellInterpretation1 = SellInterpretation1 +

  WriteIf(SellStrength_1 == SellPositionTLSL_1+1,"\n\nDelayed line is below past close. This shows falling prices and gives 1 ranking point.",

  WriteIf(SellStrength_1 == SellPositionTLSL_1-1,"\n\nDelayed line is above past close. This shows rising prices and gives -1 ranking point.",""));


  Interpretation = Interpretation +

  WriteIf(Buy_1,Buyinterpretation1,WriteIf(Sell_1,Sellinterpretation1,""));

  /*******************************************************************************************/

  Buy = def_Buy AND Buy_1;

  Sell = def_Sell AND Sell_1;

  /*******************************************************************************************/

  AddAlert(Buy,Audio,Email,"Standard line crossed Turning line",1,BarComplete,def_BuySound1);

  AddAlert(Sell,Audio,Email,"Turning line crossed Standard line",2,BarComplete,def_SellSound1);

  /*******************************************************************************************/

  _SECTION_BEGIN("Lines");

  Plot(TL, "TL", TLcolor,TLstyle);

  Plot(SL, "SL", SLcolor,SLstyle);

  Plot(DL, "DL", DLcolor,DLstyle);

  PlotOHLC( 0, SpanA_ahead, SpanB_ahead, SpanB_ahead, "Cloud", IIf(SpanA_ahead>SpanB_ahead,Cloud1color,Cloud2color), styleCloud+styleNoTitle+styleNoLabel,Null,Null,p4 );

  PlotShapes(BuyShape*Buy,BuyShapecolor,0,L,-def_BuyShapeOffset);

  PlotShapes(SellShape*Sell,SellShapecolor,0,H,-def_SellShapeOffset);

  _SECTION_END();

  /*******************************************************************************************/

  Filter = def_Filter AND NOT GroupID()==253;

  Filter = Filter AND (Buy OR Sell);

  Addefaultcolumns();

  Adddefaultcolumns(2,1);

  AddColumn(Strength_1,"Signal Strength",1.0);

  AddTextColumn(FullName(),"Full name");

  /*******************************************************************************************/

  ToolTip = def_ToolTip+WriteIf(Buy,"\n\n"+"Signal = Buy, "+"Signal strength = " + WriteVal(Strength_1,1.0),WriteIf(Sell,"\n\n"+"Signal = Sell, "+"Signal strength = " + WriteVal(Strength_1,1.0),""))+"\n"+interpretation;

  /*******************************************************************************************/

  AddCustomCodeAfterPE();

  /*******************************************************************************************/

  Title = "PatternExplorer.com - Ichimoku Chart" + default_priceTitle + " ";
   
 4. chim_non

  chim_non Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  33,721
  Likes Received:
  141,335
  Trophy Points:
  113
  Không hiểu rõ ý bác nó không chạy là thế nào? Bác không vẽ được đồ thị Ichimoku hay không chạy được phần báo mua/bán của Pluggin này?
  Nếu chỉ là vẽ đồ thị Ichimoku không thôi thì đơn giản, bác tạo 1 file .AFL mới và copy đoạn code dưới đây vào là xong:
  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Ichimoku");
  kijunsen = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line
  tenkansen = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2; // turning, conversion, or tenkan-sen line
  chikou = C; // delayed, lagging, or chikou span
  SpanA = (( kijunsen + tenkansen )/2);// senkou span A, kumo, or clouds
  SpanB = (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2;// senkou span B, kumo, or clouds

  Plot(kijunsen,"Kijun Sen",32,styleThick); // standard, base, or kijun-sen line
  Plot(tenkansen,"Tenkan Sen",27,styleThick); // turning, conversion, or tenkan-sen line
  Plot(chikou ,"Chikou Span",38,styleThick,Null,Null,-25); // delayed, lagging, or chikou span
  Plot(SpanA,"Senkou Span A",colorGreen,1,0,0,26); // senkou span A, kumo, or clouds
  Plot(SpanB,"Senkou Span B",colorSeaGreen,1,0,0,26); // senkou span B, kumo, or clouds
  PlotOHLC(SpanA,SpanB,SpanA,SpanB,"Kumo",IIf(SpanA>SpanB,colorSeaGreen,colorLightOrange),styleCloud|4096,0,0,26); //Kumo clouds
  _SECTION_END();
   
  Last edited: Apr 19, 2020
  mtp and wisebull like this.
 5. wisebull

  wisebull Well-Known Member

  Joined:
  Nov 8, 2011
  Messages:
  107
  Likes Received:
  336
  Trophy Points:
  63
  Cám ơn bác Chym_không già nhiều!
  Ý mình là nó ko vẽ ra chart được, mà code này lưu từ thời Bang Chủ chứ đâu phải hàng giả, hihi.
   
 6. chim_non

  chim_non Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  33,721
  Likes Received:
  141,335
  Trophy Points:
  113
  Vẽ Ichimoku chart không thôi thì đơn giản mà, đâu cần phải quá rối rắm như cái đoạn pluggin của BC đâu. Cơ bản là bác đọc chart ngắm tranh thế nào thôi.
   
  wisebull likes this.
 7. BlueDiamond

  BlueDiamond Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  5,199
  Likes Received:
  18,853
  Trophy Points:
  113
  _SECTION_BEGIN("New formula");

  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);

  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) ));

  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );

  if( ParamToggle("Tooltip shows", "All Values|Only Prices" ) )

  {

  ToolTip=StrFormat("Open: %g\nHigh: %g\nLow: %g\nClose: %g (%.1f%%)\nVolume: "+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));

  }


  SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;

  TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;

  //DL = Ref( C, 26 );

  DL=C;

  Span1 = (( SL + TL )/2);

  Span2 = (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2;


  Plot(SL,"SL",colorRed,styleThick);

  Plot(TL,"TL",colorBlue,styleThick);

  Plot(DL,"",colorIndigo,styleLine|styleThick,Null,Null,-22);

  Plot(Span1,"",colorBrown,1,0,0,26);

  Plot(Span2,"",colorOrange,1,0,0,26);

  PlotOHLC(Span1,Span2,Span1,Span2,"",IIf(Span1>Span2,colorLime,colorOrange),styleCloud|4096,0,0,26);

  _SECTION_END();
   
  wisebull likes this.
 8. BlueDiamond

  BlueDiamond Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  5,199
  Likes Received:
  18,853
  Trophy Points:
  113
  Ichi dùng cái này cũng được ạ!
   
  wisebull likes this.
 9. wisebull

  wisebull Well-Known Member

  Joined:
  Nov 8, 2011
  Messages:
  107
  Likes Received:
  336
  Trophy Points:
  63
  Cám ơn các bác nhiều!
  Được voi rồi iem phấn khởi xin nốt Hai Bà ạ: các bác cho xin thêm cái code nào để lọc những mã có MA20 cắt MA50 từ dưới lên với (giao cắt vàng theo lời BC nói năm xưa), hihi...
  nea.png
   
  Last edited: May 7, 2020
 10. Tin

  Tin Well-Known Member

  Joined:
  Jul 9, 2016
  Messages:
  213
  Likes Received:
  420
  Trophy Points:
  63
  anh có thể code giúp em filter Giá vượt mây được không? em cám ơn
   
 11. hongstock

  hongstock New Member

  Joined:
  Nov 12, 2014
  Messages:
  3
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  3
  Plot( C, "Close", IIf(C>Ref(C,-1),colorCustom9,colorRed), ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_BEGIN("i");
  /* ICHIMOKU CHART */
  n1 = Param("1",9,1,200,1);
  n2 = Param("2",26,1,400,1);
  n3 = Param("3",52,1,600,1);
  TenkanSen =(HHV(H,n1)+LLV(L,n1))/2;
  KijunSen =(HHV(H,n2)+LLV(L,n2))/2;
  ChinkouSpan =Ref(C,-n2);
  Cks = Close;
  SenkouSpanA =Ref((KijunSen+TenkanSen)/2,-n2);
  SpA =(KijunSen+TenkanSen)/2;
  SenkouSpanB =Ref((HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2,-n2);
  SpB =(HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2;
  DL = Ref( C, 25 );
  Cond1 = Ref(Close > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1);
  Cond2 = Ref(Close < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1);
  Cond3 = Ref(Cross(TenkanSen,KijunSen),-1);
  Cond4 = Ref(Cross(KijunSen,TenkanSen),-1);
  Cond5 = Ref(Cross(Close,ChinkouSpan ),-1);
  Cond6 = Ref(Cross(ChinkouSpan ,Close),-1);
  Cond7 = Ref(Cross (Close , Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB)),-1);
  Cond8 = Ref(Cross ( Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB), Close),-1);
  Cond9 = Close > TenkanSen AND TenkanSen > KijunSen AND KijunSen > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB);
  Cond10= Close < TenkanSen AND TenkanSen < KijunSen AND KijunSen < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB);
  RemCond9=ExRem(Cond9,NOT Cond9);
  RemCond10=ExRem(Cond10,NOT Cond10);
  ColSenk =IIf (Cond1,colorGreen, IIf(Cond2,colorRed,colorLightGrey));
  Flat = TenkanSen == Ref(TenkanSen,-1) OR (NOT(Cond1) AND NOT(Cond2)) ;
  for( i = 0; i < BarCount; i++ )
  {
  if (Flat)
  ColTenk = colorLightGrey;
  else
  {
  if (Cond1 AND TenkanSen > TenkanSen[i-1])
  ColTenk = colorGreen;
  if (Cond1 AND TenkanSen < TenkanSen[i-1])
  ColTenk = colorRed;
  if (Cond2 AND TenkanSen < TenkanSen[i-1])
  ColTenk = colorRed;
  if (Cond2 AND TenkanSen > TenkanSen[i-1])
  ColTenk = colorGreen;
  }
  }
  //PlotShapes(IIf(Cond7, shapeSmallUpTriangle ,shapeNone),colorGreen,0,H,10);
  //PlotShapes(IIf(Cond8, shapeSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,10);
  //PlotShapes(IIf(Cond3, shapeHollowSmallUpTriangle,shapeNone),colorGreen,0,H,12);
  //PlotShapes(IIf(Cond4, shapeHollowSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,12);
  PlotShapes(IIf(Cond5, shapeSmallCircle ,shapeNone),colorGreen,0,H,4);
  PlotShapes(IIf(Cond6, shapeSmallCircle + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,4);
  PlotShapes(IIf(RemCond9 , shapeHollowSquare ,shapeNone),colorGreen,0,H,18);
  PlotShapes(IIf(RemCond10, shapeHollowSquare + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,18);
  //Plot (C,"Close",colorBlack,styleThick);
  //Plot (C,"Bars",colorBlack,styleCandle);
  Plot (TenkanSen,"Tenkan-sen",colorRed);
  Plot (KijunSen, "Kijun-sen", colorBlue);
  Plot (Cks,"Chinkou Span",colorLime, style = styleLine,0,0,-n2);
  Plot (SpA,"SenkouSpanA",colorOrange,styleDashed,0,0,n2);
  Plot (SpB,"SenkouSpanB",colorViolet,styleDashed + styleThick,0,0,n2);
  PlotOHLC (SpA,SpA,SpB,SpB,"Cloud",IIf (SpA > SpB,ColorRGB( 64, 128, 128 ),ColorRGB( 128, 128, 128 )),styleCloud, 10, 10, n2 );
  above = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen>SenkouSpanB,1,0);
  within = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
  below = IIf(TenkanSen<SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
  DK1 = C> SenkouSpanB;
  DK2 = (SpB > SpA);
  DK3 = (SenkouSpanB > SenkouSpanA);
  DK4 = Cross(C, SenkouSpanB) OR Cross(C, SenkouSpanA);
  Buy = DK1 AND DK3 AND DK4;
  PlotShapes( shapeUpArrow * Buy ,6,0,L,Offset=-15);
  DK5 = MA(V, 20) > 10000;
  Cover = Buy AND DK5;
  Filter = Cover OR Buy;
  AddColumn(V,"Khoi Luong",1.0);
  AddColumn(Cover,"Break Out Vuot May",True,colorCustom2,colorCustom6);
  Buy = Cross(TenkanSen,KijunSen) AND (DL>Close);
  Sell = Cross(KijunSen,TenkanSen) AND (DL<KijunSen);
  StrongBuy = Buy AND above;
  MediumBuy = Buy AND within;
  WeakBuy = Buy AND below;
  StrongSell = Sell AND below;
  MediumSell = Sell AND within;
  WeakSell = Sell AND above;

  IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);
  IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);
  IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);
  IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);
  IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);
  IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSell,colorBrown),0);
  _SECTION_END();
   
  mtp and chim_non like this.
 12. hongstock

  hongstock New Member

  Joined:
  Nov 12, 2014
  Messages:
  3
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  3
  code vuot may day ban
   
 13. ngtheanh1996

  ngtheanh1996 New Member

  Joined:
  Jul 28, 2020
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Các hàm của Ami có mô tả trong phần Help. Nên đọc qua một lần trong đời.
   
 14. mtp

  mtp Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  725
  Likes Received:
  1,395
  Trophy Points:
  93
  Oh
  Cám ơn Mod @chim_non quá.
  Đúng cái em đang đi tìm. Nice w/end
  Nhưng màu dùng cho các đường chưa đúng như tương quan ngũ hành (Tenkan đỏ/ Kijun - xanh blue, Chikou - xanh lá . Mây tăng màu xám - hành kim & mây giảm màu vàng - hành thổ).
  Bác có chỉnh lại giúp được không?
   
  Last edited: Aug 22, 2020
 15. mtp

  mtp Well-Known Member

  Joined:
  Nov 1, 2011
  Messages:
  725
  Likes Received:
  1,395
  Trophy Points:
  93
  Mod@chim_non ơi, em đã mò mẫm và chỉnh lại được màu của các đường Ichi theo tương quan ngũ hành.
  Mạn phép gửi lên đây cho ai cũng "cố chấp" như em.

  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Ichimoku");
  kijunsen = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line
  tenkansen = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2; // turning, conversion, or tenkan-sen line
  chikou = C; // delayed, lagging, or chikou span
  SpanA = (( kijunsen + tenkansen )/2);// senkou span A, kumo, or clouds
  SpanB = (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2;// senkou span B, kumo, or clouds

  Plot(kijunsen,"Kijun Sen",29,styleThick); // standard, base, or kijun-sen line
  Plot(tenkansen,"Tenkan Sen",32,styleThick); // turning, conversion, or tenkan-sen line
  Plot(chikou ,"Chikou Span",27,styleThick,Null,Null,-25); // delayed, lagging, or chikou span
  Plot(SpanA,"Senkou Span A",colorLightYellow,1,0,0,26); // senkou span A, kumo, or clouds
  Plot(SpanB,"Senkou Span B",colorLightGrey,1,0,0,26); // senkou span B, kumo, or clouds
  PlotOHLC(SpanA,SpanB,SpanA,SpanB,"Kumo",IIf(SpanA>SpanB,colorLightOrange,colorLightGrey),styleCloud|4096,0,0,26); //Kumo clouds
  _SECTION_END();
   

Share This Page

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.